top of page

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 De algemene voorwaarden

1 Craft Ibiza is een vastgoedbedrijf dat vakantieverhuur in en verkoop op Ibiza faciliteert. Het bedrijf is gevestigd in Carrer de Buena Vista 46, 07830 San Joseph de sa Talaia en is geregistreerd onder B16518482.

2 Deze algemene voorwaarden - die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd - zijn van toepassing op alle diensten die online, per e-mail of telefonisch ter beschikking worden gesteld. Door een reservering te maken via onze website, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de onderstaande algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt.

 

ARTIKEL 2 Reserveren en betalen

1 Een verzoek tot reservering van een bepaalde woning dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd. De boeking is voltooid wanneer het boekingsformulier is ontvangen. Na toestemming van de eigenaren van uw geboekte data en prijs, ontvangt u een bevestiging van Craft Ibiza.

2 De huurder is verplicht binnen 5 dagen na aanvaarding van de huurovereenkomst een aanbetaling te doen van 30% of 50% van de totale huurprijs. Bij boekingen die minder dan zes weken voor de aankomstdatum zijn gemaakt, dient de totale huursom binnen 5 dagen volledig betaald te zijn.

3 Indien de aanbetaling niet binnen deze termijn is ontvangen, wordt het contract automatisch ontbonden en heeft Craft Ibiza het recht de woning voor de betreffende periode opnieuw te verhuren. Tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen met Craft Ibiza en de eigenaar.

4 Vanaf 1 juli 2016 heeft de Spaanse overheid een toeristenbelasting ingevoerd. Het bedrag is € 2,20 per persoon per nacht, voor personen vanaf 16 jaar. Mocht dit bedrag niet bij de prijs zijn inbegrepen, dan zal Craft Ibiza je hiervan op de hoogte stellen. De toeristenbelasting wordt bij aankomst contant geïnd.

 

ARTIKEL 3 Gegevens van het huurobject

1 Huurder verklaart voorkennis te hebben van de benodigde gegevens over het gehuurde. Een volledige beschrijving van het huurobject vindt u op onze website: www.craftibiza.com. De voorwaarden voor de huur en andere details met betrekking tot de huur staan ​​vermeld in het contract waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 4 Onze diensten

1 Via deze website bieden wij (www.craftibiza.com) een online platform aan waar eigenaren van vakantiehuizen op Ibiza (accommodatieverschaffers) hun woning op vakantiebasis te huur kunnen aanbieden en waar u als sitebezoeker kan reserveren. Als u een reservering maakt op www.craftibiza.com gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de accommodatieverschaffer wiens woning u huurt.

2 Houd er rekening mee dat wanneer u een huis boekt via onze website, u gebonden bent aan onze algemene voorwaarden, waaronder ons annuleringsbeleid en andere boekingsvoorwaarden zoals beschreven op deze pagina.

3 Onze diensten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan ​​om welke (inhoudelijke) informatie, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden, door te verkopen, te screenen (bijv. spider, scrape), te reproduceren, te deeplinken, te gebruiken, te kopiëren, te tonen of te downloaden. doel.

 

ARTIKEL 5 Verplichtingen van Craft Ibiza

De verplichtingen van Craft Ibiza jegens huurders zijn als volgt:

1 Voor aankomst ontvangt de huurder alle benodigde informatie met betrekking tot de huurwoning.

2 Bij aankomst wordt er een check-in georganiseerd door Craft Ibiza of vertegenwoordigers van de eigenaar.

3 Craft Ibiza of vertegenwoordigers zullen haar uiterste best doen om apparatuur zo snel mogelijk te repareren of te vervangen als zich technische problemen voordoen tijdens het verblijf van huurders.

 

ARTIKEL 6 Verplichtingen van de huurder

1 Het contract staat de huurder toe om het gehuurde object alleen te bewonen voor de periode die is geboekt. De huurder erkent met ondertekening van het contract dat hij een korte termijn verhuur aangaat en dat hij het huurobject leeg (met uitzondering van inventaris van eigenaar) aan het einde van de huurperiode moet opleveren. De huurder heeft geen ander recht op het huurobject dan dit tijdelijk te bewonen voor de overeengekomen periode.

2 Het is niet toegestaan ​​het in de huurovereenkomst genoemde maximum aantal personen te overschrijden. Alleen de in deze overeenkomst genoemde personen mogen in de vakantiewoning verblijven.

3 De huurder zal Craft Ibiza onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele schade aan het huurobject of de inventaris, veroorzaakt door handelen of nalaten van de huurder.

4 Huurder verklaart het huurobject en de inventaris met zorg te zullen bewonen en beheren en de privacy en rust van eigenaren (en/of andere huurders) van omliggende percelen te respecteren.

5 De huurder zal Craft Ibiza en/of de eigenaar te allen tijde toegang verlenen tot het terrein en het huurobject om reparaties of andere noodzakelijke handelingen uit te kunnen voeren.

6 Huurder is verplicht het huurobject schoon terug te geven, althans in de staat waarin hij het bij aanvang van de huurperiode heeft aangetroffen. Tevens is huurder verplicht de in het huurobject aangetroffen meubelen en andere zaken schoon en op dezelfde plaats als deze bij aankomst zijn aangetroffen, terug te geven.

7 Huurder aanvaardt de verplichting tot eindschoonmaak en de kosten zoals vermeld in de huurovereenkomst.

8 Huurder zal de internetverbinding (indien aanwezig) niet gebruiken om auteursrechtelijk beschermde werken te reproduceren en zal het raadplegen van illegale informatie op internet vermijden. De huurder is zich ervan bewust dat dit een strafbaar feit is en bij overtreding kan de boete oplopen tot € 1.500 en het afsluiten van de internettoegang. De huurder stemt in met alle maatregelen die nodig worden geacht om frauduleus of illegaal internetgebruik tijdens zijn verblijf te voorkomen. De huurder erkent zijn verantwoordelijkheid in deze en aanvaardt alle aanspraken tot vergoeding van schade die voor de eigenaar ontstaat door frauduleus of illegaal gebruik van internet tijdens de huurperiode.

9 In alle vakantiehuizen geldt een rookvrij beleid. Buiten het huis mag gerookt worden, maar huurders dienen te allen tijde sigarettenpeuken/peuken op de juiste manier te verwijderen. In beboste gebieden wordt roken sterk afgeraden vanwege droogte en daardoor een groot brandgevaar.

 

ARTIKEL 7 Annulering door de huurder

Elke annulering van een boeking dient per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Bij een "no show" bedragen de kosten 100% van de huurkosten en vindt er geen restitutie plaats. De kosten voor annulering worden als volgt berekend:

• Meer dan 42 dagen (6 weken) voor aankomst: het bedrag van de aanbetaling. Afhankelijk van de woning is dit 30% of 50% van de totale huursom. Dit percentage vindt u op de webpagina van de woning en op uw factuur.

• Tussen 42 en 28 dagen voor aankomst: 60% van de huurprijs.

• Minder dan 28 dagen voor aankomst: 100% van de huurprijs.

 

ARTIKEL 8 Storting

1 De borg wordt in euro's betaald via overschrijving naar Craft Ibiza. Het exacte bedrag en de manier van betalen vind je op je betaalopdracht. Craft Ibiza draagt ​​er zorg voor dat dit bedrag op een aparte derdenrekening van Craft Ibiza wordt gestort. Wanneer de huurder de borg via PayPal betaalt, wordt er een toeslag van 2,8% aan de borg toegevoegd of in mindering gebracht op de borg om de overdrachtskosten te dekken.

De borg wordt na vertrek aan de huurder teruggestort, na goedkeuring door Craft Ibiza of de eigenaar van de adequate oplevering van het gehuurde. Deze goedkeuring wordt door de eigenaar gegeven binnen een termijn van 3 dagen na vertrek. Indien de eigenaar niet binnen deze termijn zijn akkoord meedeelt en er niets anders met de huurder wordt overeengekomen, gaat Craft Ibiza ervan uit dat de eigenaar akkoord gaat met het terugbetalen van de borg. Wij storten de borg (minus eventuele schadekosten) per bankoverschrijving binnen 2 weken na vertrek terug. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wisselkoersverliezen.

1 Bij schade die naar schatting hoger is dan de borgsom, geconstateerd bij of na vertrek van de huurder, wordt door de eigenaar of door een deskundige melding gedaan. Nadat Craft Ibiza dit rapport met foto's en beschrijving heeft ontvangen, zal Craft Ibiza de huurder informeren over het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen of te vervangen. De huurder ontvangt een kopie van het genoemde schaderapport. De huurder is verplicht deze schade te vergoeden. Bij geconstateerde schade bij of na vertrek van huurder, geschat op minder dan of gelijk aan het bedrag van de borgsom, wordt het herstel of de vervanging van de goederen, na overleg met de eigenaar, direct uit de borgsom in rekening gebracht.

2 De huurder stemt ermee in dat bij schade aan het gehuurde of toebehoren, toegebracht door toedoen van de huurder tijdens zijn verblijf in het gehuurde, de gehele borgsom kan worden ingehouden. Indien dit bedrag niet voldoende is voor vergoeding van de totale schade zoals vermeld in het rapport, zal de huurder het resterende bedrag dat nodig is voor herstel en/of vervanging aan de eigenaar (op het aangegeven rekeningnummer) na schriftelijke kennisgeving door Craft betalen. Ibiza en/of eigenaar binnen een termijn van tien dagen na dagtekening van dit bericht.

3 Een inhouding op de borgsom is ook toegestaan ​​indien huurder het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn leeg inlevert of bij verzuim door huurder van zijn overige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Het inhouden van de borgsom ontslaat de huurder niet van zijn plicht tot andere vergoedingen die de eigenaar kan vragen wanneer het gehuurde niet leeg wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijnen.

4 De huurder gaat ermee akkoord dat Craft Ibiza niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor inhouding op of inhouding van de borg en/of andere aanspraken op vergoedingen die de eigenaar kan vragen in geval van schade of wanneer het gehuurde niet leeg wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijnen. De beslissing tot restitutie van de borg alsmede de beslissing over eventuele andere vergoedingen ligt bij de eigenaar, de afwikkeling van deze beslissingen met de huurder kan door de eigenaar worden gedelegeerd aan Craft Ibiza.

 

ARTIKEL 9 Conformiteit, wijzigingen aan het gehuurde, technische storingen, ongevallen en gebruik van het zwembad.

1 De omschrijving van het huurobject, in documenten of op de internetsite van Craft Ibiza, dient in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid en goedgekeurd te zijn door de eigenaar. Craft Ibiza en de eigenaar zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot het huurobject met toebehoren, de locatie van het huurobject, evenals de beschrijving van het bestaande meubilair, zo volledig mogelijk is.

2 Indien in het hypothetische geval, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, wijzigingen aan het huurobject optreden voordat de huurperiode van een huurder aanvangt, zal Craft Ibiza de huurder hiervan zo spoedig mogelijk (?) op de hoogte stellen.

3 De eigenaar kan echter door de huurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele vermindering van het huurgenot door wijzigingen aan het huurobject, die optreden na publicatie van de gegevens van dit huurobject, die niet te wijten zijn aan zijn (beter: de eigenaars) handelen of tot zijn inactiviteit.

4 Technische storingen: De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor stroomstoringen, defecten in de gas- of watertoevoer of storingen aan elektrische apparatuur die niet rechtstreeks te wijten zijn aan zijn handelen of nalatigheid.

5 Ongevallen en gebruik van het zwembad: De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen in of rond het huurobject, tenzij persoonlijk letsel of overlijden direct te wijten is aan zijn nalatigheid. De eigenaar wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot ongevallen die verband houden met het gebruik van of de toegang tot het zwembad, behalve als een ongeval te wijten is aan het niet naleven door de eigenaars van de toepasselijke eisen voor beveiliging en toegang tot zwembaden.

 

ARTIKEL 10 Slotbepalingen

1 De overeenkomst en de bij de overeenkomst behorende voorwaarden zijn opgesteld en zullen worden geïnterpreteerd naar de regels van internationaal privaatrecht.

2 Elke bepaling in de overeenkomst die niet van toepassing wordt geacht, wordt als niet geschreven beschouwd. Partijen komen overeen dat, in geval van annulering van enige bepaling van het contract, de overige bepalingen van het contract van kracht blijven.

3 Het contract, inclusief de ondertekende bijlagen, omvat alle bestaande overeenkomsten tussen Craft Ibiza en de huurder en vervangt elk ander mondeling of schriftelijk contract alsmede elke (vorm van) correspondentie tussen Craft Ibiza en huurder over de huur en verhuur van het huurobject en aanverwante zaken.

4 De huurder verklaart bij ondertekening van het huurcontract kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het contract en de algemene verhuurvoorwaarden die aan het contract zijn gekoppeld. De overeenkomst met de overeenkomst en de algemene voorwaarden per e-mail wordt geacht authentiek te zijn.

 

ARTIKEL 11 Aansprakelijkheid

1 Wanneer Craft Ibiza door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is een reservering te annuleren, zal Craft Ibiza proberen een huis met vergelijkbare kenmerken te vinden. Indien dit niet mogelijk is, storten wij uw betaling terug zonder verdere vergoeding.

2 Craft Ibiza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan ​​tijdens uw verblijf. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid wegens gewijzigde omstandigheden in of om het huis waar wij niet verantwoordelijk voor kunnen worden genomen. Daar horen bouwwerkzaamheden bij. Al onze huizen worden uitsluitend verhuurd voor vakantiedoeleinden. Professionele fotografie, feesten of bruiloften in en om het huis is alleen toegestaan ​​na onze (en de eigenaren) uitdrukkelijke toestemming.

 

ARTIKEL 12 Aanvullende informatie

1 Op de dag van vertrek dienen huurders voor 10.00 uur uit te checken. De sleutels dienen ingeleverd te worden bij de contactpersoon van de huurder, tenzij de huurder en de contactpersoon een ander tijdstip zijn overeengekomen. Bij handelingen van de huurder tegen onze polissen zijn wij genoodzaakt € 200,- in te houden op de borgsom van de huurder.

2 De Ibiza Actuele regeling staat het organiseren van privéfeesten in woningen niet toe. Als er feesten worden georganiseerd zonder ons of de eigenaar van het huis op de hoogte te stellen, zijn alle boetes en betalingen voor rekening van u, de huurder. Partijen en andere dergelijke sociale bijeenkomsten die zonder onze voorafgaande toestemming worden georganiseerd, kunnen leiden tot verbeurdverklaring van de volledige borg.

3 Huurders wordt sterk aangeraden om elke dag hun afval op te ruimen. Op de hoofdwegen staan ​​afvalbakken. Houd er rekening mee dat veel huizen op het platteland liggen en dat als er afval rond het huis wordt achtergelaten, dit allerlei soorten dieren in het wild zal aantrekken. Op de dag van vertrek is de huurder verplicht om al het afval te verwijderen, anders heeft Craft Ibiza recht op een boete van € 70,- per vuilniszak en wordt deze ingehouden op de borg van de huurder.

4 Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen in de huurprijs van het huis. Behalve voor extra handdoeken, hiervoor geldt een toeslag van € 4,- per handdoek.

5 Op de dag van vertrek dient de woning zich in dezelfde staat te bevinden als deze bij aankomst is aangetroffen. De keuken, BBQ en al het bestek dat daarbij hoort, moet schoongemaakt en op zijn plaats worden gezet. Het is niet nodig om de woning te stofzuigen, schoon te maken of te schrobben, de eindschoonmaak is bij de huurprijs inbegrepen. Toch moet alles op zijn plaats worden gezet en moet al het afval worden afgevoerd. Indien dit niet het geval is, volgt er een boete van € 100,- en wordt deze verrekend met de borg van de huurder.

6 Indien de huurder de sleutels verliest, brengen wij de kosten voor vervanging in rekening. Dit kan duur zijn omdat de eigenaar(s) mogelijk de sloten moeten vervangen, nieuwe sleutels moeten printen en/of nieuwe alarmsets moeten bestellen.

7 Het is verboden de plaatsing van het meubel te veranderen. De huurder accepteert het huis zoals het is en de manier waarop het meubilair is geplaatst. Meubels mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ontworpen. Als er meubelen ontbreken of beschadigd zijn door misbruik, moet de herstelling of nieuw gekochte meubelen door de huurder betaald worden.

8 Elk huis is ontworpen voor een maximaal aantal personen. Het is niet toegestaan ​​om meer mensen in huis te hebben dan afgesproken. De huurder is verantwoordelijk voor het aantal personen in de woning. Indien de huurder dit niet doet, hebben wij het recht om passende maatregelen te nemen: ontruiming van het huis, of een toeslag van € 150 per nacht per persoon.

9 Babybedjes en kinderstoelen zijn op aanvraag beschikbaar en worden verzorgd door de eigenaar of Craft Ibiza.

bottom of page